ב"ה


Uses of The Average Wage


It is possible to express the value of money in terms of time by using an average wage.

Here are a number of uses of this idea:


1) Encouraging Honesty and Discouraging Fraud. See    enc-dis.pdf


2) Linkage to wages without interest. See    wls.pdf


3) Assessing certain life and death situations. See the second section of the appendix of    collected.pdf


4) Assess which medications should be included in the health basket.

See    http://www.tora.us.fm/tm/brieut/sl.html


5( Linkage to the average wage is used for a wife’s alimony in the event of a divorce, God forbid.

See    https://www.btl.gov.il/Publications/more_publications/Documents/TrumatMezonot.pdf


6) The economist Milton Friedman used the average wage for economic analysis in his article:

"The optimum quantity of money", appearing in the book

"The optimum quantity of money and other essays", pp. 1–50. Aldine, Chicago 1969


In addition, it is possible to use the borrower's wage for linkage. See    Wage_of_Borrower.pdf


שימושים של השכר ממוצע


ניתן לבטא את ערכו של הכסף לפי הזמן ע"י שימוש בשכר ממוצע.

להלן מספר שימושים של רעיון זה:


1) עידוד יושר והרתעת הונאה. ראה    enc-dis.pdf


2) הצמדה לשכר הממוצע ללא רבית. ראה    wls.pdf


3) הערכת מצבים מסוימים של חיים או מוות. ראה הסעיף השני בנספח של    collected.pdf


4) הערכת איזה תרופות לכלול בסל הבריאות. ראה    http://www.tora.us.fm/tm/brieut/sl.html


5) קיימת הצמדה לשכר הממוצע עבור מזונות של אשה מקרה של גירושים חס ושלום.

ראה    https://www.btl.gov.il/Publications/more_publications/Documents/TrumatMezonot.pdf


6) הכלכלן Milton Friedman השתמש בשכר הממוצע לניתוח כלכלי במאמרו:

"The optimum quantity of money", appearing in the book

"The optimum quantity of money and other essays", pp. 1–50. Aldine, Chicago 1969


בנוסף, אפשר להשתמש בשכר של הלווה להצמדה. ראה    Wage_of_Borrower.pdf