תרגילים
פיננסית מתקדמת

עמוד זה מרכז שאלות ופתרונות בפיננסית מתקדמת, ומהווה מאגר ארצי יחיד מסוגו.
 
המאגר מכסה את רוב ככל התרגילים משנה"ש תשע"א שחולקו במוסדות הלימוד הבאים:
* בית הספר הגבוה לטכנולוגיה בירושלים (מכון לב, מכון טל, מכון לוסטיג)
* הקריה האקדמית קרית אונו
* המרכז האקדמי רופין
* האוניברסיטה העברית

בנוסף, ניתן למצוא שאלות ופתרונות ממקורות שונים:
המכללה למנהל, אונ' בן-גוריון, המרכז הבינתחומי, מבחני מועצה ועוד.

חזרה לדף פיננסית מתקדמת
 

קפוץ ל-
ניתוח דוכ"ס והערכת שווי חברות
IAS 34
IAS 31

IAS 12
IAS 16
IAS 40
IAS 38

IFRS 5
IAS 36
מלכרים

IFRS 8

IAS 7
IAS 21
IAS 33
IFRS 2
IAS 32 , IAS 39
IAS 27

פורום
ניתוח דוכ"ס והערכת שווי חברות
 
   

 

 
     
תרגילים

פתרונות

הערות

 

התרגיל מס' תרגיל מקורות שונים מתוך מבחן מועצה פתרונות מתוך סיכומים שונים האונ' העברית- תש"ע במכון לב יש לפתור עד התרגיל נפתר במכון לב  בתאריך  במכון לב התרגיל נפתר ע"י הערות נוספות/נושא התרגיל
   
  1                  
2                
3                
  4              
5   עמ' 78  או  עמ' 6     11/8/2011 רונן בן גל מועצה     דוגמא מקיפה לשיטת היוון תזרימי מזומנים (DCF)
6     עמ' 24     11/8/2011 רונן בן גל מועצה
  7     אביב  2010       11/8/2011 רונן בן גל מועצה- אביב 2010  (מועד מיוחד) (התשובה בעמ' 40)
  8           16/8/2011 16/8/2011 רונן בן גל  
9     עמ' 87  
או 
עמ' 12
  16/8/2011 16/8/2011 רונן בן גל  

החל מעמ' 5
10  
החל מעמ' 9
סתיו 2009     16/8/2011 16/8/2011 רונן בן גל מועצה סתיו 2009 (התשובה בעמ'  19)
                     
תרגילים ממקורות נוספים  
קובץ תרגילים ופתרונות בניתוח דוכ"ס והערכת שווי חברות  ד"ר יוסי צור  
מקבץ נוסף של תרגילים ופתרונות בניתוח דוכ"ס והערכת שווי חברות  ד"ר יוסי צור  
                     
IAS 34  דיווח כספי לתקופות ביניים
 
להורדת התקן: IAS 34  התקן

 

 
   
תרגילים

פתרונות

הערות

תשע"א

שנים קודמות

התרגיל מס' תרגיל מכון לב ק.אונו רופין   האונ' העברית- תש"ע במכון לב יש לפתור עד התרגיל נפתר במכון לב  בתאריך  במכון לב התרגיל נפתר ע"י הערות נוספות/נושא התרגיל
Excel Word
                13/7/2011 רונן בן גל תרגיל לדוגמא מהחוברת של שנה שעברה
1           20/7/2011 רונן בן גל  
2        

20/7/2011 20/7/2011 רונן בן גל  
3           20/7/2011 רונן בן גל  
4        

 

26/7/2011 26/7/2011 רונן בן גל  
5           26/7/2011 26/7/2011 רונן בן גל  
6           26/7/2011 26/7/2011 רונן בן גל  
7                  
8                  
9                  
10             26/7/2011 אלי פאר  
11           2/8/2011 אלי פאר מועצה- אביב 2010  (מועד מיוחד) (התשובה בעמ' 22)
12                 שאלת מועצה סתיו 2010 (התשובה בעמ' 40)
13             26/7/2011 רונן בן גל  
14                  
15                  
16           2/8/2011 אלי פאר שאלה ממבחן- פיננסית מתקדמת  -המכללה למנהל -  -14/10/2010             *נתוני השאלה עודכנו:
17                  
                     
חוברת השאלות והפתרונות -ב- IAS 34 - דיווח כספי לתקופות ביניים -  שנה"ש תשע"א- המרכז האקדמי רופין
                     

תרגילים ממקורות נוספים

 
מקבץ תרגילים ופתרונות ב-IAS 34 - דיווח כספי לתקופות ביניים   המכללה למנהל  
מקבץ תרגילים ופתרונות ב-IAS 34 - דיווח כספי לתקופות ביניים   המרכז הבינתחומי  
                     
IAS 31 זכויות בעסקאות משותפות
 
להורדת התקן: IAS 31  התקן

בסיס

 
 
תרגילים

פתרונות

הערות

תשע"א

שנים קודמות

התרגיל מס' תרגיל מכון לב ק.אונו רופין   האונ' העברית- תש"ע במכון לב יש לפתור עד התרגיל נפתר במכון לב  בתאריך  במכון לב התרגיל נפתר ע"י הערות נוספות/נושא התרגיל
Excel Word
  1             6/7/2011 רונן בן גל   
  2             12/7/2011 רונן בן גל   
                     
 IAS 12 - מסים על ההכנסה
 
להורדת התקן: IAS 12 

התקן

 

 
גרסת 2010 גרסת 2011
עם הערות ודגשים
   
תרגילים

פתרונות

הערות

תשע"א

שנים קודמות

התרגיל מס' תרגיל מכון לב ק.אונו רופין   האונ' העברית- תש"ע במכון לב יש לפתור עד התרגיל נפתר במכון לב  בתאריך  במכון לב התרגיל נפתר ע"י הערות נוספות/נושא התרגיל
Excel Word
1       5/7/2011 13/7/2011 יוחי ברוס דוחות מס הכוללים שיטות פחת שונות, הפרשה לחומ"ס, הפרשי קבועים, שינוי מדורג בשיעור המס
2           5/7/2011 אלי פאר הפסד מפעילות מופסקת, מסים בגין שנים קודמות, הפסד מועבר, מעבר מרכוש קבוע לנדל"ש
3       13/7/2011 13/7/2011 יוחי ברוס ניכוי נוסף מעבר לעלות הנכס, הלוואה , שערוך, הוצ' הנפקה, הפסד מפעילות מופסקת, אג"ח המרה
4       12/7/2011 12/7/2011 אלי פאר רווח מפעילות מופסקת, הסדר מבוסס מניות, עלויות שיקום ופינוי, ירידת ערך, חכירה, הפסד מועבר
5       12/7/2011 12/7/2011 אלי פאר מציאת מסים נדחים בסעיפים הוניים, רווח מפעילות מופסקת, תשלומים מבוססי מניות, אג"ח המרה
6           13/7/2011 13/7/2011 יוחי ברוס דוחות מס דיבידנד מוכר במס, מסים בגין שנים קודמות, מפעל מאושר, שינויים בשיעור המס
7           13/7/2011 13/7/2011 יוחי ברוס נדל"ש לפי שווי הוגן, קרקע במודל הערכה מחדש, מס רווח הון והשפעתו על ביאור המס התיאורטי
8           20/7/2011 20/7/2011 שלומי וינר שאלת מועצה- אביב 2009  (התשובה בעמ' 44)
9         20/7/2011 28/7/2011 שלומי וינר  
10           20/7/2011 20/7/2011 שלומי וינר שיחזור הוצאות מראש, הלוואה מבעל שליטה, נכס לפי מודל השערוך, שינוי בשיעור המס שאלת מועצה סתיו 2010 (התשובה בעמ' 28)
11         26/7/2011 אלי פאר מסים נדחים ומסים על הכנסה מאוחד - הוצאות מו"פ, חברת בת בחו"ל, כוונת מכירה חברת בת
12           28/7/2011 שלומי וינר  מסים נדחים ומסים על הכנסה מאוחד מס מדורג, חכירה מימונית, עסקת גידור, השקעה בכלולה
13           2/8/2011 שלומי וינר  ביאור מס תיאורטי בדוח מאוחד כוונת מכירה, עסקאות פנימיות, הפסד להעברה
14         11/8/2011 11/8/2011 שלומי וינר  
15        

11/8/2011 11/8/2011 שלומי וינר  
16           11/8/2011 11/8/2011 שלומי וינר  
17        


הצעת פתרון לשאלת המועצה

  26/7/2011 אלי פאר שאלת מועצה- אביב 2010 (מועד רגיל)  (התשובה בעמ' 50)
                     
חוברת השאלות והפתרונות -ב- IAS 12 - מסים על ההכנסה -  שנה"ש תשע"א- המרכז האקדמי רופין
                     
תרגילים ממקורות נוספים  
מקבץ תרגילים ופתרונות ב-IAS 12 - מסים על ההכנסה   המכללה למנהל  
מקבץ תרגילים ופתרונות ב-IAS 12 - מסים על ההכנסה   המרכז הבינתחומי  
חוברת תרגילים ופתרונות ב-IAS 12 - מסים על ההכנסה   אוניברסיטת חיפה  
                     
IAS 16 - רכוש קבוע
IAS 40
- נדל"ן להשקעה
IAS 38
- נכסים בלתי מוחשיים
 
להורדת התקנים: התקן בסיס

פרשנויות קשורות:

 
 IAS 16 ←

IFRIC 1

IFRIC 17

 IAS 40 ←    
 IAS 38 ←    
תרגילים

פתרונות

הערות

תשע"א

שנים קודמות

התרגיל מס' תרגיל מכון לב ק.אונו רופין   האונ' העברית- תש"ע במכון לב יש לפתור עד התרגיל נפתר במכון לב  בתאריך  במכון לב התרגיל נפתר ע"י הערות נוספות/נושא התרגיל
Excel Word
1      

 

12/6/2011 12/6/2011 רונן בן גל  רכוש קבוע מציאת יתרות מאזניות של רכוש קבוע, קרן שערוך, הפרשה לפירוק ומס נדחה
2      

 

12/6/2011 12/6/2011 רונן בן גל  רכוש קבוע גישת הרכיבים, מענק, מעבר למודל הערכה מחדש, שינוי שיטת פחת, עסקת החלפה
3        

 

14/6/2011 14/6/2011    רונן בן גל  רכוש קבוע - תנועה ויתרות  לפי מודל הערכה מחדש + שינוי בהתחייבות לפינוי + מסים
4        

 

לדלג (התרגיל לא מחדש כלום)    בדיקות תקופתיות, רכישת ריהוט, שינוי שיטת פחת, היוון עלויות לנכס
5      

 

5/7/2011      נכס בלתי מוחשי הפעלת מודל השערוך כולל מסים נדחים + הפסקת מסחר בנב"מ
6      

 

21/6/2011 21/6/2011    רונן בן גל נדל"ן להשקעה שינוי יעוד נדל"ן + מכירת נדל"ן
7      

 

21/6/2011 21/6/2011    רונן בן גל נדל"ן להשקעה חכירת נדל"ן להשקעה, שכירות משנה, מעבר מנדל"ן לרכוש קבוע
8         21/6/2011 21/6/2011    רונן בן גל נדל"ן להשקעה מעברים: נל"ה ר"ק / ר"ק נל"ה | שחלוף נכסים, החריג ליצירת מס נדחה
9         21/6/2011 28/6/2011  רונן בן גל רכוש קבוע + נדל"ן להשקעה הצגת יתרות, מסים נדחים, מעבר מרכוש קבוע לנדל"ן להשקעה
10        

 

28/6/2011 28/6/2011  רונן בן גל שינו מודלים בנדל"ש, עלויות תיקונים בנדל"ש, מעברים, מציאת שווי הוגן של נדל"ן חכור
11      

 

28/6/2011 28/6/2011    רונן בן גל מעבר מנדל"ן לרכוש קבוע, גישת הרכיבים, עלויות בניה, מסים נדחים
12א      

 

5/7/2011      רונן בן גל מקרה א' נכס בלתי מוחשי מודל הערכה מחדש, הפרשה לי"ע, מסים נדחים
 
12ב              רונן בן גל מקרה ב' נדל"ן להשקעה מעבר מנדל"ש לר"ק, שיפוץ נדל"ן, שימוש בנדל"ן ע"י עובדים
13      

 

5/7/2011      רונן בן גל חכירת רכוש קבוע, חכירת נדל"ן ושינוי ייעודו למלאי, מודל הערכה מחדש בנכס בלתי מוחשי
14      

 

5/7/2011      רונן בן גל השפעת נדל"ש, רכוש קבוע ונ.ב.מ על הדוח על השינויים סולו חברת הבת ומאוחד של האם
15      

 

5/7/2011      רונן בן גל השפעת רכוש קבוע, נב"מ ונדל"ש על דוחות מאוחדים, חישוב חלקו של הזשמ"ש
16        

 

       שאלה תיאורטית
                     
חוברת השאלות ב- IAS 16, IAS 38, IAS 40 - ר"ק, נדל"ן להשקעה, נב"מ - שנה"ש תשע"ב- האונ' העברית
חוברת הפתרונות ב- IAS 16, IAS 38, IAS 40 - ר"ק, נדל"ן להשקעה, נב"מ - שנה"ש תשע"ב- האונ' העברית
חוברת השאלות והפתרונות ב- IAS 16, IAS 38, IAS 40 - ר"ק, נדל"ן להשקעה, נב"מ - שנה"ש תשע"א- המרכז האקדמי רופין
                     
תרגילים ממקורות נוספים  
מקבץ תרגילים ופתרונות ב- IAS 16,  IAS 40 - ר"ק, נדל"ן להשקעה -
 המכללה למנהל
 
מקבץ תרגילים, פתרונות ודוגמאות להמחשה ב- IAS 16,  IAS 40 - ר"ק, נדל"ן להשקעה -
המרכז הבינתחומי
 
           

 

        
IFRS 5  - נכסים לא שוטפים המוחזקים למכירה ופעילויות שהופסקו
 
להורדת התקן: IFRS 5 ← התקן בסיס

 

 
   
תרגילים

פתרונות

הערות

תשע"א

שנים קודמות

התרגיל מס' תרגיל מכון לב ק.אונו רופין   האונ' העברית- תש"ע במכון לב יש לפתור עד התרגיל נפתר במכון לב  בתאריך  במכון לב התרגיל נפתר ע"י הערות נוספות/נושא התרגיל
Excel Word
1        

12/6/2011 12/6/2011 שלומי וינר   שאלה מספר 1   בחינת עמידה בתנאי מעבר למוחזק למסחר, עמידה בתנאי החריג לשנה, ביטול מעבר למוחזק למסחר
2        

 

  22/6/2011 שלומי וינר   העברת מכונות בחכירה למוחזק למסחר, מילוי תנאים לכרה כמוחזק למסחר
3      

 

  14/6/2011 אלי פאר קבוצת מימוש הצגה כמוחזקת למכירה, שינויים בתכנון המכירה(נכס אחד/כל הקבוצה)
4      

 

  14/6/2011 אלי פאר עמידה בתנאי הגדרת מוחזק למכירה וחריגים לעמידה בהגדרת מוחזק למכירה
5        

 

  22/6/2011   שלומי וינר מכירת נכסי קבוצת מימוש, השפעת המס על מכירת מוחזק למכירה
6        

 

  22/6/2011   שלומי וינר מעבר מנדל"ן להשקעה ורכוש קבוע לנכסים מוחזקים למכירה, שינויים בתכנון המכירה
7        

 

  28/6/2011   שלומי וינר  מעבר ל IFRS5, יציאת נכס מקבוצת המימוש המוחזק למכירה, ביטול ירידת ערך מוחזק למכירה מועצה- אביב 2010  (מועד מיוחד) (התשובה בעמ' 32)
8      

 

  14/6/2011 אלי פאר דוג' בסיסית לפעילות מופסקת. ממחישה את הנושא של ההצגה - פעילות מוחזקת למכירה בדוחות מאוחדים
9        

 

       שילוב של דוחות מאוחדים, אקוויטי וחברת בת מוחזקת למכירה
10        

 

  28/6/2011   שלומי וינר חברת בת מוחזקת למכירה בהחזקה בשרשרת
                     
חוברת השאלות -ב- IFRS 5 - נכסים לא שוטפים המוחזקים למכירה ופעילויות שהופסקו - שנה"ש תשע"ב- האונ' העברית
חוברת הפתרונות -ב- IFRS 5 - נכסים לא שוטפים המוחזקים למכירה ופעילויות שהופסקו - שנה"ש תשע"ב- האונ' העברית
חוברת השאלות והפתרונות -ב- IFRS 5 - נכסים לא שוטפים המוחזקים למכירה ופעילויות שהופסקו -
 שנה"ש תשע"א- המרכז האקדמי רופין
                     
תרגילים ממקורות נוספים  
מקבץ תרגילים ופתרונות ב-IFRS 5 - כסים לא שוטפים המוחזקים למכירה ופעילויות שהופסקו
  המכללה למנהל
 
           

 

        
IAS 36 - ירידת ערך נכסים להורדת התקן: IAS 36 ← התקן בסיס

 

 
   
תרגילים

פתרונות

הערות

תשע"א

שנים קודמות

התרגיל מס' תרגיל מכון לב ק.אונו רופין   האונ' העברית- תש"ע במכון לב יש לפתור עד התרגיל נפתר במכון לב  בתאריך  במכון לב התרגיל נפתר ע"י הערות נוספות/נושא התרגיל
Excel Word
1      

 

  17/5/2011  שלומי וינר   הצגה ופקודות יומן בגין קוי יצור - סימנים לירידות ועליות ערך, חישוב בר השבה, היוון עלויות
2      

 

  24/5/2011  שלומי וינר   ירידת ערך ליחידה מניבת מזומנים המיוחס אליה מוניטין כולל שווי הוגן נתון לאחד מנכסי היחידה
3      

 

  24/5/2011  שלומי וינר    ירידת ערך ליחידה מניבת מזומנים המיוחס אליה מוניטין לפי שיעור החזקה של 80%
4        

 

  24/5/2011  שלומי וינר    
5           31/5/2011  31/5/2011 שלומי וינר  
6           31/5/2011  31/5/2011 שלומי וינר שאלה ממבחן- פיננסית מתקדמת ב' - מועד ג'  תשס"ט
7         31/5/2011 12/6/2011 שלומי וינר    
8           31/5/2011 12/6/2011 שלומי וינר    יחידה מניבת מזומנים הכוללת רכישת חברות בנות, חישוב שווי הוגן עם תשלום אין סופי
9           31/5/2011 12/6/2011 שלומי וינר   שתי יחידות מניבות מזומנים נכס מטה, שווי הוגן לתשלום אין סופי, מתן שירותים בין 2 יחידות
10           14/6/2011 14/6/2011 שלומי וינר    
11           14/6/2011 14/6/2011 שלומי וינר    
12       20/6/2011 20/6/2011 שלומי וינר   שאלה ממבחן- פיננסית מתקדמת  -המכללה למנהל - תשס"ט -26/5/2010
13           20/6/2011 20/6/2011 שלומי וינר    
14           20/6/2011 20/6/2011 שלומי וינר    
15         20/6/2011 22/6/2011 שלומי וינר   
                     
חוברת השאלות ב- IAS 36 - ירידת ערך נכסים - שנה"ש תשע"ב- האונ' העברית
חוברת הפתרונות ב- IAS 36 - ירידת ערך נכסים - שנה"ש תשע"ב- האונ' העברית
חוברת השאלות והפתרונות ב- IAS 36 - ירידת ערך נכסים - שנה"ש תשע"א- המרכז האקדמי רופין
                     
תרגילים ממקורות נוספים  
מקבץ תרגילים ופתרונות ב-IAS 36 - ירידת ערך נכסים   המכללה למנהל  
מקבץ תרגילים ופתרונות ב-IAS 36 - ירידת ערך נכסים   אונ' בן גוריון  
                     
תקן 5 / גל"ד 69 - מלכ"רים להורדת הנוסח משולב של תקן חשבונאות ישראלי מס' 5 וגל"ד  69  ← התקן

 

 
   
תרגילים

פתרונות

הערות

תשע"א

שנים קודמות

התרגיל מס' תרגיל מכון לב ק.אונו רופין   האונ' העברית- תש"ע במכון לב יש לפתור עד התרגיל נפתר במכון לב  בתאריך  במכון לב התרגיל נפתר ע"י הערות נוספות/נושא התרגיל
Excel Word

1      

 

  8/3/2011  רונן בן גל  דוגמא בסיסית לפקודות יומן והצגת דוחות לשנה אחת במלכ"רים

2      

 

  8/3/2011  רונן בן גל  פקודות יומן והצגת דוחות במלכ"רים כולל אנונה לשלם, הקבלה פנימית ותרומת רכוש קבוע

3      

 

  8/3/2011  רונן בן גל  הצגת דוחות ופקודות יומן אנונה, הקבלה פנימית, הקבלה חיצונית, תרומת מתנדבים

4      

 

  17/5/2011  רונן בן גל  הצגת פקודות יומן ודוחות בנתונים של תרומת מניות מוגבלת, מס שכר ומס מעסיקים

5      

 

  17/5/2011  רונן בן גל   הצגת דוחות ופקודות יומן הקבלה חיצונית, אנונה, רכישת ר"ק, הוצאות שכ"ע

6      

 

  17/5/2011  רונן בן גל  הצגת דוחות לחציון השפעה של אירועים לאחר המאזן, תרומת אנונה ברכוש

7      

 

  17/5/2011  רונן בן גל  הצגת דוחות מלכ"ר לשנתיים + תרומות ברכוש קבוע מוגבלות

8  
הצעת פתרון
   

 

24/5/2011  24/5/2011  רונן בן גל פקודת יומן במלכ"רים שחזור נתונים משנה קודמת

9      

 

24/5/2011 24/5/2011  רונן בן גל דוחות מלכ"רים לחציון

10      

 

24/5/2011 24/5/2011  רונן בן גל דוחות לחציון תרומת אנונה בר"ק, שימוש בנכס שמועבר לאחר

11      

 

24/5/2011 24/5/2011  רונן בן גל הצגת דוחות - תרומה בציוד מתכלה, הקבלה פנימית, הקבלה חיצונית

12        


פתרון
מהמכללה למנהל

24/5/2011 24/5/2011  רונן בן גל הצגת דוח פעילות תרומת מבנה מוגבלת, הקבלה פנימית, שכר מומחים שאלה ממבחן- פיננסית מתקדמת  -המכללה למנהל - תש"ע

13        

 

31/5/2011 31/5/2011 רונן בן גל שחזור יתרות בדוחות -  הקבלה פנימית, הכנסה ותרומה על פני שני תקופות דיווח

14        

 

31/5/2011 31/5/2011 רונן בן גל הצגת דוחות חכירה, שמירה ריאלית על תרומה קבועה, תרומה מותנית צמודה ל $

 

         

 

       

חוברת השאלות והפתרונותמלכ"רים - שנה"ש תשע"א- המרכז האקדמי רופין

                     
תרגילים ממקורות נוספים  
מקבץ תרגילים ופתרונות במלכ"רים - המכללה למנהל  

 

         

 

       
IFRS 8 - מגזרי פעילות להורדת התקן: IFRS 8 התקן   נייר עבודה להכנת הביאור

 

 

   
תרגילים

פתרונות

הערות

תשע"א

שנים קודמות

התרגיל מס' תרגיל מכון לב ק.אונו רופין   האונ' העברית- תש"ע במכון לב יש לפתור עד התרגיל נפתר במכון לב  בתאריך  במכון לב התרגיל נפתר ע"י הערות נוספות/נושא התרגיל
Excel Word

1      

 

15/3/2011  15/3/2011  רונן בן גל שאלה בסיסית בהצגת ביאור מגזרים

2      

 

22/3/2011  22/3/2011  רונן בן גל   ביאור מגזרי הכולל הקבצת מגזרים דומים

3      

 

22/3/2011  22/3/2011  רונן בן גל ביאור מגזרים לפי איזור גיאוגרפי של המפעל היצרני

4      

 

22/3/2011  22/3/2011  שלומי וינר   ביאור מגזרים לפי רווח לפני מס מיוחד

5      

 

22/3/2011  22/3/2011  אלי פאר ביאור מגזרים כולל פעילות מופסקת + שחזורים

6      

 

15/3/2011  15/3/2011  אלי פאר  ביאור מגזרי כולל עסקאות פנימיות והקבצת מגזרים

7      

 

15/3/2011  15/3/2011  אלי פאר  שיחזור הרווח הגולמי + השקעה בכלולה + עסקאות פנימיות של הלוואות ומלאי

8      

 

15/3/2011  22/3/2011  רונן בן גל  ביאור מגזרי לפי רווח לפני מס + מגזר פיננסי + שחזור רווח גולמי + השקעה בכלולה

9      

 

22/3/2011  22/3/2011  שלומי וינר   ביאור מגזרים כולל השקעה בכלולה, שחזורים ועסקאות פנימיות

10        

 

22/3/2011  22/3/2011  רונן בן גל ביאור מגזרים עיקרי כולל שחזור רווח מדווח ואיחוד יחסי

11        

 

  8/3/2011  אלי פאר ביאור מגזרים כולל איחוד יחסי והשפעת עודף עלות ברכישות

12        

 

29/3/2011  29/3/2011  רונן בן גל ביאור מגזרי לפי סוגי מגזרים שונים ורווח מדווח שונה

13        

 

29/3/2011  29/3/2011  רונן בן גל ביאור מגזרים כולל שחזור רווח מדווח EBITDA

14      

 

29/3/2011  29/3/2011  רונן בן גל ביאור מגזרים כולל דוחות מאוחדים והפרש מקורי + ביאור נוסף

15        

 

29/3/2011  29/3/2011  רונן בן גל הכנת ני"ע לביאור מגזרים כולל נדלן להשקעה, חכירה תפעולית ואיחוד יחסי

16      

 

22/3/2011  22/3/2011  אלי פאר ביאור מגזרים כולל השקעות במכשירים פיננסיים וחטיבת יצור עצמי של החברהשאלה ממבחן- פיננסית מתקדמת ב' - מועד ב' תש"ע

17        

22/3/2011  22/3/2011  אלי פאר ביאור מגזרים כולל רווח מדווח מיוחדשאלה ממבחן- פיננסית מתקדמת ב' - מועד ג' תש"ע
                     
חוברת השאלות ב- IFRS 8 - מגזרי פעילות - שנה"ש תשע"ב- האונ' העברית
חוברת הפתרונות ב- IFRS 8 - מגזרי פעילות - שנה"ש תשע"ב- האונ' העברית

חוברת השאלות והפתרונות -ב- IFRS 8 - מגזרי פעילות - שנה"ש תשע"א- המרכז האקדמי רופין

חוברת הפתרונות ב- IFRS 8 - מגזרי פעילות - שנה"ש תשע"א- הקריה האקדמית ק.אונו
                     
תרגילים ממקורות נוספים  
מקבץ תרגילים ופתרונות ב-IFRS 8 - מגזרי פעילות   המכללה למנהל  
מקבץ תרגילים ופתרונות ב-IFRS 8 - מגזרי פעילות   אונ' בן גוריון  
מקבץ תרגילים ופתרונות ב-IFRS 8 - מגזרי פעילות   המרכז הבינתחומי  

 

         

 

       
IAS 7 - דוח על תזרימי מזומנים להורדת התקן: IAS 7 ← התקן בסיס נייר עבודה לדוח תזרים מזומנים

 

 

  /    
תרגילים

פתרונות

הערות

תשע"א

שנים קודמות

התרגיל מס' תרגיל מכון לב ק.אונו רופין   האונ' העברית- תש"ע במכון לב יש לפתור עד התרגיל נפתר במכון לב  בתאריך  במכון לב התרגיל נפתר ע"י הערות נוספות/נושא התרגיל
Excel Word

1    

 

  25/1/2011  אלי פאר הכנת דוח תזרים מזומנים בסיסי
2    

1/2/2011  1/2/2011 
+ 8/2/2011 
שלומי וינר   הכנת דוח תזרים מזומנים בסיסי
3    

 

1/2/2011  1/2/2011  רונן בן גל הכנת דוח תזרים כולל שחזור יתרות פתיחה ויתרות סגירה
4        

8/2/2011  8/2/2011  שלומי וינר  הכנת דוח תזרים כולל שחזור יתרות, קרן שערוך, קרן הון ותשלום מבוסס מניות.
5        


ראו הערה
 

22/2/2011 22/2/2011  שלומי וינר    יש הבדלים בנתוני השאלות: בשאלה מאשתקד מהאונ' העברית - מזומנים  ל-12/08 354,000
6      

15/2/2011 8/2/2011 ,
15/2/2011 
שלומי וינר   הכנת דוח תזרים כולל שחזור יתרות, אג"ח המרה, קרן הון, קרן הערכה מחדש ותשלום מבוסס מניות
7        

 

15/2/2011 22/2/2011 שלומי וינר  
 8      

 

  22/2/2011 אלי פאר  הכנת דוח תזרים מזומנים לפי הגישה הישירה
9      


ראו הערה

8/2/2011  15/2/2011

 

אלי פאר  הכנת דוח תזרים כולל שינויים בהחזקת חברת בת, כניסה לאיחוד ויציאה מאיחוד יש הבדלים בנתוני השאלות: בשאלה מאשתקד מהאונ' העברית, - סה"כ נכסים בדוח המאוחד ל-12/05 1,026,750משפיע על ה-P.N של הלקוחות.
10      

8/2/2011  15/2/2011  אלי פאר תרגיל בסיסי בדוח תזרים מאוחד עם מעבר משליטה ל IAS28 שאלת מועצה
11      

 

  15/2/2011 אלי פאר  הכנת דוח תזרים כולל מעברים מאיחוד יחסי לשליטה ולהפך, ומעבר מאיחוד יחסי לאקוויטי
12      

 

22/2/2011 22/2/2011  רונן בן גל  הכנת דוח תזרים מאוחד כולל השקעה ב 2 חברות בנות ועלייה בשיעור החזקה של איחוד יחסי
13      

 

1/3/2011  1/3/2011   רונן בן גל  דוח תזרים כולל פעילות מופסקת, יציאה וכניסה מאיחוד ב IAS21 ושחזור יתרות זשמש וקרנות הון
14      

 

1/3/2011 1/3/2011  שלומי וינר דוח תזרים כולל היוון עלויות אשראי והחזקה חברות בשרשרת + כניסה למאוחד
15        

22/2/2011 22/2/2011 רונן בן גל דוח תזרים כולל יציאה מאיחוד, כניסה מאיחוד ע"י שחזור מאזן חברת בת מדוח תזרים מזומנים סולו
16      

 

22/2/2011 8/3/2011  שלומי וינר שאלה ממבחן- פיננסית מתקדמת  -המכללה למנהל - תש"ע הכנת דוח תזרים כולל פירוט ההון והזשמ"ש + נכס מוחזק למכירה  + קרן הון זמין למכירה
17      

 

8/3/2011  -
לא נפתר
-
 
שאלה ממבחן- פיננסית מתקדמת  -המכללה למנהל - תש"ע הכנת דוח תזרים כולל כניסה ויציאה מאיחוד + פדיון אג"ח לשלם שהונפק בניכיון
18      

 

8/3/2011  15/3/2011  שלומי וינר  דוח תזרים כולל חכירת נכס, פירוט זשמ"ש והשפעת שינוי בשיעור ההחזקה
19      

 

15/3/2011  15/3/2011  רונן בן גל הכנת דוח תזרים מאוחד כולל השקעה באקוויטי + פירוט קרנות הון וזשמ"ש
20      

15/3/2011  15/3/2011  רונן בן גל  דוח תזרים כולל היוון עלויות אשראי והחזקה חברות בשרשרת + כניסה למאוחד שאלה ממבחן- פיננסית מתקדמת ב' - מועד א' תש"ע
                     
חוברת השאלות ב- IAS 7 - דוח על תזרימי מזומנים - שנה"ש תשע"ב - האונ' העברית
חוברת הפתרונות ב- IAS 7 - דוח על תזרימי מזומנים - שנה"ש תשע"ב - האונ' העברית

חוברת השאלות והפתרונות ב- IAS 7 - דוח על תזרימי מזומנים- שנה"ש תשע"א - המרכז האקדמי רופין

                     
תרגילים ממקורות נוספים  
מקבץ תרגילים ופתרונות ב-IAS 7 - דוח על תזרימי מזומנים  
המכללה למנהל
 
מקבץ תרגילים ופתרונות ב-IAS 7 - דוח על תזרימי מזומנים  
המרכז הבינתחומי
 
           

 

       
IAS 21 - השפעות השינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ להורדת התקן: IAS 21 ← התקן בסיס